Skip links

Neurodydaktyka w służbie nowoczesnej edukacji akademickiej

Neurodydaktyka w służbie nowoczesnej edukacji akademickiej.

Realizacja –  3 moduły, każdy moduł to dwa dni szkoleniowe

 3 moduły x 2 dni x 6 godzin dydaktycznych   – Neurodydakyka w służbie nowoczesnej edukacji akademickiej. Szkolenie dla pracowników i nauczycieli akademickich, wspierające kształcenie i prowadzenie działalności dydaktycznej i dydaktyczno -naukowej. 

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli akademickich w niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania mózgu, procesów poznawczych i neurocepcji bezpieczeństwa wspierającej proces uczenia się oraz zaprezentowanie różnych strategii pracy ze studentami pokolenia M, również w pracy ze studentami w kryzysie psychicznym . Ma ono pomóc w dostosowaniu metod i możliwości do zasad wsparcia edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozwoju neurologicznego mózgu oraz potrzeb i możliwości układu nerwowego człowieka. 

Zakres tematyczny:

Moduł I Neuroróżnorodność jako ewolucyjna konieczność w celu przetrwania i jednocześnie największe wyzwanie w procesie kształcenia   

 1. Indywidualizacja i podmiotowość a plastyczność mózgu.
 2. Autonomia, czyli możliwość wyboru, która zmienia biochemię mózgu.
 3. Stres i stresor – instrukcja obsługi.
 4. Czego potrzebuje mózg, żeby się rozwijać i uczyć przez całe życie?
 5. Diagnoza funkcjonalna – zrozum siebie, by móc zrozumieć innych.

Moduł II  Wsparcie psychologiczne  i możliwości układu nerwowego człowieka w procesie kształcenia

 1. Nowe pokolenia, nowe wyzwania – dlaczego zmniejsza się zdolność człowieka do tolerowania stresorów.
 2. Nawiązywanie i budowanie relacji jako nadrzędna potrzeba rozwojowa. 
 3. Potrzeby i możliwości autonomicznego układu nerwowego. 
 4. Rozpoznanie i specyfikacja kryzysu.
 5. Teoria poliwagalna w praktyce, czyli jak zadbać o swój dobrostan, by być w uważnym kontakcie z drugim człowiekiem.
 6. Strefa komfortu i rozwoju, czyli jak obniżyć́ własny poziom lęku i stresu, by móc wspierać potencjał innych.

Moduł III Narzędziownik metodyczny –wspieranie nastawienia na rozwój (w oparciu o neurobiologię interpersonalną)

1) Redefinicja pojęcia Lider i jego wpływ na sukces. 

2) Porządkowanie i przetwarzanie informacji a indywidualny styl uczenia.

3) Neurocepcja bezpieczeństwa i jej wpływ na procesy pamięciowe – zakresy optymalnej samoregulacji.

4) Autentyzm i pedagogiczna tożsamość jako największy zasób Mistrza.

5) John Hattie i badania dotyczące modeli nauczania i uczenia się i ich wpływ na wyniki edukacyjne, koncepcja widocznego uczenia się.

WIEDZA

Uczestnik:

– wie czym jest motywacja i jak jej sprzyjać;

– umie rozpoznawać stany psychiczne sprzyjające procesowi uczenia się i rozwoju;

– ma podstawową wiedzę o autonomicznym układzie nerwowym i jego działaniu;

– ma podstawową wiedzę o plastyczności mózgu i wynikających z tego możliwości w procesie kształcenia

– potrafi zarządzać sytuacjami trudnymi;

– zna badania i potrafi świadomie wybierać spośród metod sprzyjających procesowi rozwoju; 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnik:

– potrafi dostosować metody i możliwości  do pracy z pokoleniem popandemicznym;

– potrafi właściwie zachować się i reagować w kontakcie aby stwarzać atmosferę akceptacji niezbędnej do nauki;

– potrafi reagować na nietypowe zachowania osób związane z kryzysem psychicznym;

– potrafi właściwie zachować się w sytuacjach konfliktowych;

– ma świadomość możliwości i ograniczeń układu nerwowego po to by siebie samego nie obciążać i pozostać w strefie wpływu; 

– poszukuje optymalnych rozwiązań, mając świadomość istnienia etycznego wymiaru pracy i wpływania w relacji mistrz-student;