WIERZYMY W EDUKACJĘ

Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro została założona 28.10.2009 r. Fundacja od początku swojego istnienia dużą uwagę przywiązuje do rozwijania nowatorskich metod edukacyjnych, w tym do poznania procesów poznawczych funkcjonowania mózgu, rozwijania zdolności językowych poprzez naukę języków obcych, pamięci człowieka. Niejednokrotnie realizowała w ramach swoich działań statutowych projekty szkoleniowe skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja współpracowała i współpracuje z wieloma znanymi i cenionymi w świecie edukacji osobami, m.in. Colinem Rose (brytyjskim doradcą rządu ds. edukacji).

CELE FUNDACJI

 • organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej oraz w zakresie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej, a także rozwijanie nowatorskich form działalności edukacyjnej,

 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań w sferze rozwoju kompetencji cyfrowych dorosłych i dzieci,

 • organizowanie, podejmowanie i wspieranie działań w sferze rozwoju i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych dorosłych i dzieci,

 • organizowanie, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informatycznego,

 • wspieranie działań w zakresie uzyskiwania i rozliczania funduszy europejskich,

 • wspieranie działań w zakresie pozyskiwania i rozliczania innych środków finansowych z instytucji europejskich oraz instytucji krajowych,

 • wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do prowadzenia i wzbogacania możliwości edukacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w tym przede wszystkim działalności naukowej, szkolnej i oświatowej, a także społecznej, informacyjnej, kulturalnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dzieci i młodzieży,

 • inicjowanie i wspieranie działań służących ochronie i popularyzacji wartości kultury polskiej i dziedzictwa narodowego,

 • promowanie postaw solidarności oraz poszanowania praw człowieka, a w tym praw dziecka, wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych.

SPRAWDŹ NASZE PROJEKTY

PROJEKTY
KONTAKT